Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Mübadele İlanı
27.05.2016  
GÜMÜŞHANE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE İLANI
İhale Şehri
GÜMÜŞHANE
İş Şehri
GÜMÜŞHANE 
Kurum
Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü
İşin Adı/Konusu/Cinsi
Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Teknik Komisyonun 28/03/2016 tarihli Teknik Komisyonu Raporu ve Mübadele Değer Tespit Komisyonunun 06/05/2016 tarihli Raporunda belirtilen  değer tespiti yapılan ekonomik ömrünü doldurmuş                                                                                                                                                                                    
4 Adet Muhtelif Marka ve Modelde Araç ,  11,000 Kg Demir-1200 Kg Kesik Alüminyum Plaka                                       
İhale Tarihi
07/06/2016 saat : 14:00
İhale Usulü
Açık artırma usulü
Dosya No
2016/01
 
İhale Metni
HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR İLE HURDA MALZEMELERİN MÜBADELESİ
Gümüşhane Emniyet Müdürlüğünden:
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca Hek ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş hurda malzemelerin mübadelesi yapılacaktır.
1 - İdarenin;
a) Adı
:
Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü
a) Adresi
:
Karaer Mahallesi Valibey Sokak No:5 GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası
:
0 456 213 14 67-6420   -   0 456 213 29 27
c) Elektronik posta adresi
:
gumushanelojistik@egm.gov.tr
2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarı
:
1-) Ekli Listede Belirtilen Muhtelif marka ve modelde (4) (dört) Araç,  11,000 Kg Demir-1200 Kg Kesik Alüminyum Plaka
Durumu ve özellikleri (mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadığı)
:
Mübadelesi yapılacak malların durum ve özelliği ile ilgili bilgiler Mübadele Şartnamesinde veya idarede görülebilir. Ayrıca İdarenin www.gumushane.pol.tr. kurumsal internet adresinden görülebilir.
3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın;
:
Adı, niteliği, türü ve miktarı
:
1-1 Adet 2016 Model Renault Kangoo Multix Joy 1,5 Dci 90 Bg M5,
 
2-1 Adet Lenovo ThinkCentre E73 ThinkCentre İ5 Masaüstü Bilgisayar
 
 
 
Mübadele ihalesi sırasında artış olması halinde tespit edilecek miktarda;
3-Samsung S22D300H 21.5" 5ms (Analog+HDMI) Full HD Led Monitör, LG G3 32 GB Cep Telefonu, Kingston 2 Gb RAM
 
Durumu ve özellikleri
:
Kullanılmamış 2016 model  (0 Km) Sıfır olacaktır. Taşıtlar Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü adına tescilli olarak teslim edilecektir. Özellikleri Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri;                                                 
:
Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü
5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri;                                                
:
Taşıtların Teslim Yeri: Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No : 72 adresinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü,
Alüminyum plaka, ve Demirin Teslim Yeri: Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesi Gümüşhane İkisu Mevkii
6 - Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer
:
Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu
b) Tarihi ve saati
:
07/06/2016 Saat : 14:00
7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;
:
47.030,00-TL (Kırkyedibinotuz TL)
8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli;                                                    
:
47.432,16 TL (Kırkyedibindörtyüzotuziki TL onaltı kuruş)
(Fiyat tespiti yapılırken, ilgili Renault firmasından teklif alınmış, resmi kurumlara satış fiyatı olarak teklif verilmiştir. Fiyat teklifi taahhüdü idareden temin edilebilir.)
9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %4 ünden (en az 1.898,00 TL ) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
c-1) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
d-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
d-2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
e-1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
e-2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.
10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği adresinde görülebilir ve Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması kaydıyla Makbuzu ibraz edilmesi durumunda 30,00-TL ( Otuz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12 - Teklifler, 07/06/2016 günü saat: 13:55’e kadar Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği adresine verilecektir.
13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan çeşitli cins ve nitelikteki taşıtlar; Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No : 72 adresinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü adresinde, Demir ,Alüminyum Plakalar, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Gümüşhane İkisi Mevkii- adresinde görülebilir. Ayrıca mübadele yapılacak taşıtlar www.gumushane.pol.tr. Kurumsal internet adresinde görülebilir.
17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan ) takvim günüdür.
18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
EKİ:1 Adet Taşıt listesi
 
 
 
 
 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • UPEM