Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİNE MÜRACAAT DUYURUSU
25.07.2017  
​       Trafik Kazalarının önlenmesi için, trafiğin denetiminden ve yönetiminden sorumlu polisimize yardımcı olmak, sürücülerin her yerde ve her zaman denetlendiği intibahı vermek, toplumumuzun maddi ve manevi varlığını tahrip eden trafik facialarını asgari seviyeye indirmek, trafik kural ihlali yapan sürücüler hakkında trafik suçu tutanağı düzenlemek ve bu tutanağın ilgili trafik birimlerine teslim edilmesine yönelik olarak 17/10/1996 tarih ve 4199 sayılı Kanun’ la değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ nun Ek-6’ ncı maddesi hükmüne istinaden fahri trafik müfettişliği ihdas edilmiş, 01.05.1997 tarih ve 22976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren ‘ Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ ile de görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

 

Fahri Trafik Müfettişleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ nin 12 inci maddesinde “her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik tescil kuruluşlarına kayıtlı toplam motorlu araç sayısının binde ikisi oranında tespit edilir” hükmü yer almaktadır.

 

Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı’ nın 2016.09.30-10.53.44.971-95 sayılı EBYS nolu duyurusu ile ;  yukarıda belirtilen yönetmelik hükmü doğrultusunda Valiliklerce il fahri trafik müfettişi kontenjan sayıları belirlenerek, mevcut fahri trafik müfettişi sayıları da dikkate alınmak sureti ile il kontenjan sayısını geçmeyecek şekilde müracaatların alınması bildirilmiştir.

 

Bu doğrultu da; ilimizde son tescil kayıtlarına göre 23,829 adet kayıtlı araç bulunduğu,  mevcut aktif toplam Fahri Trafik Müfettişi sayısı 48 olması gerektiğinden, 21 Fahri Trafik Müfettişi müracaatı alınacaktır.

 

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ nin 5 inci maddesine göre, Fahri Trafik Müfettişi olacaklarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

Aranacak Şartlar

            Madde 5- Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a)      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)      En az kırk yaşında olmak,

c)      (Değişik: R.G. 24.11.1999-23886) En az yüksekokul mezunu olmak

d)     En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

e)      (Değişik : R.G. 27.11.2001-24596) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak

f)       Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

g)      Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

h)      Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

 

            Yukarı da belirtilen şartları taşıyan Fahri Trafik Müfettişi adayları’ nın;

a)      2 adet Resim

b)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c)      Sürücü Belgesi Fotokopisi

d)     Adli Sicil Kaydı

e)      Öğrenim Belgesi

f)       Yerleşim Yeri Belgesi

         Fahri Trafik Müfettişi olmak istediğine dair Gümüşhane Valiliğine hitap yazılı havaleli dilekçe ile birlikte;  İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri hususları Kamuoyuna önemle duyurulur.

 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • UPEM